2

Τα Σεπτά Πάθη και η Αγία Ανάστασις του Σωτήρος

Περιεχόμενα : Ήτοι αι από του εσπερινού της Κυριακής των Βαΐων μέχρι του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα, πλήρεις ακολουθίαι των Νυμφίων, των Προηγιασμένων, των Παθών, του Επιταφίου και της Αναστάσεως, αις προσετέθη εν παραρτήματι η του Ακαθίστου Ύμνου

Εκδόσεις : 1886 εν Κωνσταντινουπόλει ( μικρού σχήματος 10 x 6 x 16 )

Κατάσταση : Πολύ καλή ( σφραγίδα κατόχου )

 

Κατηγορίες: , .