3

Οι Ψαλμοί, αι Παροιμίαι, ο Εκκλησιαστής, το Άσμα των Ασμάτων και το βιβλίο Ησαΐου

Μετάφραση : Εκ της εβραϊκής εις την ελληνικήν γλώσσαν

Κατάσταση : Πολύ καλή

Κατηγορίες: , .